برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-251
ریسک های پیدا و پنهان صدور انواع ضمانت نامه
6 ساعت
از 01/03/08
تا 01/03/10
قابل پرداخت : 6,300,000
14موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-303
سامانه پل یا پرداخت لحظه ای
( پنجاه و سومین مباحثه علمی )
4 ساعت
از 01/03/10
تا 01/03/10
قابل پرداخت : 4,700,000
13موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-252
بازرسی ارزی
8 ساعت
از 01/03/11
تا 01/03/18
قابل پرداخت : 7,500,000
13موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-253
تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
34 ساعت
از 01/03/16
تا 01/03/30
قابل پرداخت : 17,500,000
26موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-254
بانکداری فیجیتال: جهشی فراتر از دیجیتالی شدن
8 ساعت
از 01/03/18
تا 01/03/25
قابل پرداخت : 7,500,000
6موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-255
آشنایی با مبانی قانونی ممنوع الخروجی و نحوه ارسال درخواست اعمال ممنوعیت و رفع ممنوعیت خروج از کشور به بانک مرکزی
6 ساعت
از 01/03/21
تا 01/03/28
قابل پرداخت : 6,300,000
22موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-256
بررسی اسناد حمل با رویکرد UCP600
16 ساعت
از 01/03/21
تا 01/04/11
قابل پرداخت : 10,700,000
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-357
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب (پست بانک ایران) - گروه دوم
44 ساعت
از 01/03/21
تا 01/03/26
رایگان
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-365
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب (پست بانک ایران) - گروه دوم
44 ساعت
از 01/03/21
تا 01/03/26
رایگان
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-302
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 146
16 ساعت
از 01/03/22
تا 01/03/23
قابل پرداخت : 15,000,000
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۸ ردیف