برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-22
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 161
حضوری از 02/03/07
تا 02/03/08
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
تکمیل ظرفیت
47,000,000
B1-1402-128
سوییفت مقدماتی
حضوری
حضوری از 02/03/08
تا 02/03/29
24 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
08:00 - 12:00
تکمیل ظرفیت
48,000,000
B1-1402-126
تهیه صورت های مالی تلفیقی بانک ها و مؤسسات اعتباری
حضوری
حضوری از 02/03/10
تا 02/04/28
32 ساعت
چهارشنبه -
08:00 - 12:00
19
64,000,000
ثبت نام
B1-1402-177
پودمان آموزشی اعتباری
پودمان آموزشی اعتباری(پست بانک ایران )-گروه دوم
حضوری از 02/03/20
تا 02/03/22
24 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -
08:00 - 16:00
26
رایگان
ثبت نام
B1-1402-122
مهارت های فروش خدمات بانکی در شعبه
حضوری
حضوری از 02/03/20
تا 02/03/27
12 ساعت
.شنبه -
07:00 - 13:00
24
32,000,000
ثبت نام
B1-1402-130
آشنایی با اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن (UCP به زبان ساده)
حضوری
حضوری از 02/03/21
تا 02/04/04
12 ساعت
یکشنبه -
07:00 - 11:00
16
24,000,000
ثبت نام
B1-1402-127
اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان
حضوری
حضوری از 02/03/22
تا 02/04/07
24 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
08:00 - 12:00
19
48,000,000
ثبت نام
B1-1402-125
بررسی مبانی حقوقی و ابعاد مقرراتی بانکداری الکترونیک
حضوری
حضوری از 02/03/22
تا 02/04/19
15 ساعت
دوشنبه -
09:00 - 12:00
20
31,000,000
ثبت نام
B1-1402-123
حاکمیت شرکتی
آنلاین
آنلاین از 02/03/22
تا 02/05/23
20 ساعت
دوشنبه -
18:00 - 20:00
20
30,000,000
ثبت نام
B1-1402-124
پول و بانکداری جدید برای مدیران بانکی
حضوری
حضوری از 02/03/23
تا 02/03/23
8 ساعت
سه شنبه -
07:00 - 15:00
23
21,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۵ ردیف