برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-464
آشنایی با بروات وصولی
حضوری
حضوری از 02/07/10
تا 02/07/24
12 ساعت
دوشنبه
08:00 - 12:00
18
30,000,000
ثبت نام
B1-1402-466
سوییفت مقدماتی
حضوری
حضوری از 02/07/10
تا 02/08/08
24 ساعت
دوشنبه
08:00 - 12:00
14
48,000,000
ثبت نام
B1-1402-517
پودمان آموزشی مهارت های ارتباطی
پودمان آموزشی مهارت های ارتباطی (پست بانک ایران)-گروه اول روءسا و معاونین
حضوری از 02/07/15
تا 02/07/17
24 ساعت
شنبه یکشنبه دوشنبه
07:30 - 16:30
30
رایگان
ثبت نام
B1-1402-467
شیوه های اعتبارسنجی مشتریان
حضوری
حضوری از 02/07/15
تا 02/08/13
20 ساعت
شنبه
08:00 - 12:00
15
42,000,000
ثبت نام
B1-1402-455
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 166
حضوری از 02/07/16
تا 02/07/17
16 ساعت
یکشنبه دوشنبه
08:00 - 16:00
تکمیل ظرفیت
47,000,000
B1-1402-468
تطبیق در مؤسسات مالی
آنلاین
آنلاین از 02/07/17
تا 02/08/08
8 ساعت
دوشنبه
18:00 - 20:00
9
22,000,000
ثبت نام
B1-1402-469
مدیریت استرس
حضوری
حضوری از 02/07/18
تا 02/07/18
8 ساعت
سه شنبه
08:00 - 16:00
20
27,000,000
ثبت نام
B1-1402-483
مروری بر آخرین تغییرات در گزارش حسابرسی بانک ها
حضوری
حضوری از 02/07/18
تا 02/07/18
4 ساعت
سه شنبه
08:00 - 12:00
6
10,000,000
ثبت نام
B1-1402-470
مدیریت تجربه مشتریان بانکی
حضوری
حضوری از 02/07/18
تا 02/08/16
20 ساعت
سه شنبه
08:00 - 12:00
8
42,000,000
ثبت نام
B1-1402-471
نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک
حضوری
حضوری از 02/07/19
تا 02/08/17
20 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 12:00
18
42,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۶ ردیف