برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-21
آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن
حضوری
حضوری از 02/02/25
تا 02/02/25
8 ساعت
دوشنبه -
08:00 - 16:00
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
23,000,000
ثبت نام
۱ ردیف