برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-147
Writing Professional Emails In English
Writing Professional Emails In English-Sun/Tue10-12
مهلت ثبت نام : 03/04/06
آنلاین از 03/04/10
تا 03/05/09
18 ساعت
یکشنبه سه شنبه
10:00 - 12:00
11
17,500,000
ثبت نام
B1-1403-148
Writing Professional Emails In English
Writing Professional Emails In English-Sun/Tue12-14
مهلت ثبت نام : 03/04/06
آنلاین از 03/04/10
تا 03/05/09
18 ساعت
یکشنبه سه شنبه
12:00 - 14:00
12
17,500,000
ثبت نام
۲ ردیف