برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-138
مجموعه مقررات احتیاطی در بانک ها و مؤسسات اعتباری
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/12
حضوری از 03/04/12
تا 03/07/03
40 ساعت
سه شنبه
07:00 - 11:00
20
112,500,000
ثبت نام
B1-1403-142
ریسک های فناوری اطلاعات و بیمه های مرتبط (با رویکرد ماده 99 حداقل الزامات ریسک فناوری اطلاعات)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/17
حضوری از 03/04/17
تا 03/04/17
4 ساعت
یکشنبه
07:00 - 11:00
18
12,500,000
ثبت نام
۲ ردیف