برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-259
مدیریت و نظارت ریسک بازار در صنعت بانکداری
8 ساعت
از 01/03/22
تا 01/03/29
قابل پرداخت : 7,500,000
11موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-262
مدیریت ریسک عملیاتی
8 ساعت
از 01/03/30
تا 01/03/31
قابل پرداخت : 7,500,000
18موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف