برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-128
سوییفت مقدماتی
حضوری
حضوری از 02/03/08
تا 02/03/29
24 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
08:00 - 12:00
تکمیل ظرفیت
48,000,000
B1-1402-130
آشنایی با اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن (UCP به زبان ساده)
حضوری
حضوری از 02/03/21
تا 02/04/04
12 ساعت
یکشنبه -
07:00 - 11:00
16
24,000,000
ثبت نام
B1-1402-120
تأثیر و چگونگی اجرای تحریم ها در سیستم بانکی
حضوری
حضوری از 02/03/28
تا 02/03/28
4 ساعت
یکشنبه -
08:00 - 12:00
22
7,500,000
ثبت نام
۳ ردیف