برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-252
بازرسی ارزی
8 ساعت
از 01/03/11
تا 01/03/18
قابل پرداخت : 7,500,000
13موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-256
بررسی اسناد حمل با رویکرد UCP600
16 ساعت
از 01/03/21
تا 01/04/11
قابل پرداخت : 10,700,000
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-258
مکاتبات بین بانکی و آیین نگارش سوییفت
12 ساعت
از 01/03/22
تا 01/03/29
قابل پرداخت : 9,000,000
تکمیل ظرفیتموسسه عالی آموزش بانکداری ایران
B1-1401-234
تطبیق در مناسبات و تراکنش های بین الملل بانکی
8 ساعت
از 01/04/05
تا 01/04/12
قابل پرداخت : 7,500,000
1موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف