برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-121
مقررات بازار بین بانکی
حضوری
حضوری از 02/03/27
تا 02/03/27
8 ساعت
.شنبه -
07:00 - 15:00
19
21,000,000
ثبت نام
۱ ردیف