برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-71
مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری
مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری (گروه سوم)
مهلت ثبت نام : 03/05/03
حضوری از 03/05/03
تا 03/08/02
39 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 11:00
25
82,000,000
ثبت نام
B1-1403-140
شناخت اسکناس و انواع ارزها
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/06
4 ساعت
شنبه
13:00 - 17:00
8
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-141
فناوری بلاک چین برای مدیران
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/08
12 ساعت
شنبه دوشنبه
07:00 - 11:00
15
42,000,000
ثبت نام
B1-1403-206
پودمان تأمین مالی زنجیره ای
پودمان آمورشی تامین مالی زنجیره ای(پست بانک ایران)-کرمانشاه- گروه اول
مهلت ثبت نام : 03/05/06
آنلاین از 03/05/06
تا 03/05/14
24 ساعت
یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
13:00 - 17:00
23
رایگان
ثبت نام
B1-1403-215
مباحث منتخب در فین تک
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/09
حضوری از 03/05/09
تا 03/07/03
32 ساعت
سه شنبه
14:00 - 18:00
25
90,000,000
ثبت نام
B1-1403-217
نقش حاکمیت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی در تحول دیجیتال
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/13
حضوری از 03/05/13
تا 03/05/27
12 ساعت
شنبه
15:00 - 19:00
17
36,500,000
ثبت نام
B1-1403-220
اهمیت توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و معرفی ابزارهای آن
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/16
حضوری از 03/05/16
تا 03/05/30
12 ساعت
سه شنبه
07:00 - 11:00
22
36,500,000
ثبت نام
B1-1403-223
امنیت شبکه
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/20
حضوری از 03/05/20
تا 03/07/03
33 ساعت
شنبه سه شنبه
08:00 - 11:00
19
90,000,000
ثبت نام
B1-1403-226
برات الکترونیکی تأمین مالی زنجیره تامین
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/24
حضوری از 03/05/24
تا 03/05/24
3 ساعت
چهارشنبه
07:00 - 10:00
17
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-228
چک الکترونیکی (سامانه چکاد) – امضا دیجیتال (گواهی های مرکز میانی بانکی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/30
حضوری از 03/05/30
تا 03/06/06
8 ساعت
سه شنبه
07:00 - 11:00
21
24,500,000
ثبت نام
۱۰ ردیف