برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-122
مهارت های فروش خدمات بانکی در شعبه
حضوری
حضوری از 02/03/20
تا 02/03/27
12 ساعت
.شنبه -
07:00 - 13:00
24
32,000,000
ثبت نام
B1-1402-124
پول و بانکداری جدید برای مدیران بانکی
حضوری
حضوری از 02/03/23
تا 02/03/23
8 ساعت
سه شنبه -
07:00 - 15:00
23
21,000,000
ثبت نام
۲ ردیف