برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-143
اصول و فنون مذاکره موفق
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/09
حضوری از 03/05/09
تا 03/05/09
8 ساعت
سه شنبه
07:00 - 15:00
13
29,500,000
ثبت نام
B1-1403-216
کارگاه گزارش نویسی حرفه ای در بانک
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/13
حضوری از 03/05/13
تا 03/05/20
12 ساعت
شنبه
07:00 - 15:00
25
42,000,000
ثبت نام
B1-1403-196
اصول بانکداری (1)
گروه ششم (حضوری)
مهلت ثبت نام : 03/05/20
حضوری از 03/05/20
تا 03/07/09
33 ساعت
شنبه دوشنبه
08:00 - 17:00
14
69,000,000
ثبت نام
B1-1403-197
حسابرس داخلی مؤسسات اعتباری
گروه دوم (حضوری)
مهلت ثبت نام : 03/06/20
حضوری از 03/06/20
تا 03/07/17
27 ساعت
یکشنبه سه شنبه
15:00 - 18:00
15
57,000,000
ثبت نام
۴ ردیف