برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-357
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب (پست بانک ایران) - گروه دوم
44 ساعت
از 01/03/21
تا 01/03/26
رایگان
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-365
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب
پودمان آموزشی توانمندسازی و بهبود مدیریت شعب (پست بانک ایران) - گروه دوم
44 ساعت
از 01/03/21
تا 01/03/26
رایگان
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف