برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-23
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 174
مهلت ثبت نام : 03/02/02
حضوری از 03/02/02
تا 03/02/03
16 ساعت
یکشنبه دوشنبه
07:30 - 15:30
8
62,000,000
ثبت نام
B1-1403-24
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 175
مهلت ثبت نام : 03/02/30
حضوری از 03/02/30
تا 03/02/31
16 ساعت
یکشنبه دوشنبه
07:30 - 15:30
24
62,000,000
ثبت نام
۲ ردیف