برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-22
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 161
حضوری از 02/03/07
تا 02/03/08
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
تکمیل ظرفیت
47,000,000
B1-1402-172
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 162
حضوری از 02/03/28
تا 02/03/29
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
24
47,000,000
ثبت نام
۲ ردیف