برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-302
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 146
16 ساعت
از 01/03/22
تا 01/03/23
قابل پرداخت : 15,000,000
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف