برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-255
آشنایی با مبانی قانونی ممنوع الخروجی و نحوه ارسال درخواست اعمال ممنوعیت و رفع ممنوعیت خروج از کشور به بانک مرکزی
6 ساعت
از 01/03/21
تا 01/03/28
قابل پرداخت : 6,300,000
22موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف