برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-125
بررسی مبانی حقوقی و ابعاد مقرراتی بانکداری الکترونیک
حضوری
حضوری از 02/03/22
تا 02/04/19
15 ساعت
دوشنبه -
09:00 - 12:00
20
31,000,000
ثبت نام
۱ ردیف