برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-483
مروری بر آخرین تغییرات در گزارش حسابرسی بانک ها
حضوری
حضوری از 02/07/18
تا 02/07/18
4 ساعت
سه شنبه
08:00 - 12:00
6
10,000,000
ثبت نام
B1-1402-473
عملیات حسابداری بهای تمام شده به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
حضوری
حضوری از 02/07/23
تا 02/07/30
8 ساعت
یکشنبه
08:00 - 12:00
17
20,000,000
ثبت نام
B1-1402-465
مسئولیت های هیئت مدیره بانک ها در قبال اطلاعات
حضوری
حضوری از 02/07/24
تا 02/08/08
12 ساعت
دوشنبه
08:00 - 12:00
20
32,000,000
ثبت نام
B1-1402-475
رتبه بندی بانک ها
حضوری
حضوری از 02/07/26
تا 02/07/26
8 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 16:00
16
27,000,000
ثبت نام
۴ ردیف