برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-467
شیوه های اعتبارسنجی مشتریان
حضوری
حضوری از 02/07/15
تا 02/08/13
20 ساعت
شنبه
08:00 - 12:00
15
42,000,000
ثبت نام
B1-1402-472
وضعیت منفی یک بنگاه اقتصادی از نظر شبکه بانکی
حضوری
حضوری از 02/07/23
تا 02/07/23
8 ساعت
یکشنبه
08:00 - 16:00
20
27,000,000
ثبت نام
۲ ردیف