برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-17
بانکداری اختصاصی
حضوری
حضوری از 02/02/12
تا 02/02/12
8 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 16:00
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
21,000,000
ثبت نام
۱ ردیف