برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-86
روش های صحیح ظرفیت سنجی برقراری تعهدات (صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/03/29
حضوری از 03/03/29
تا 03/03/29
8 ساعت
سه شنبه
07:00 - 15:00
تکمیل ظرفیت
29,500,000
B1-1403-84
تدابیر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در بانک
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/03/30
حضوری از 03/03/30
تا 03/03/30
4 ساعت
چهارشنبه
07:00 - 11:00
10
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-126
اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/09
حضوری از 03/04/09
تا 03/04/16
8 ساعت
شنبه
07:00 - 11:00
20
24,500,000
ثبت نام
B1-1403-130
واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/10
حضوری از 03/04/10
تا 03/04/10
6 ساعت
یکشنبه
07:00 - 13:00
20
26,000,000
ثبت نام
B1-1403-134
لایه های پنهان صورت های مالی مشتریان
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/11
حضوری از 03/04/11
تا 03/04/11
8 ساعت
دوشنبه
07:00 - 15:00
20
29,500,000
ثبت نام
۵ ردیف