برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-136
تعیین اصالت سکه های بانکی از غیر بانکی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/03
حضوری از 03/05/03
تا 03/05/03
4 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 12:00
13
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-71
مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری
مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری (گروه سوم)
مهلت ثبت نام : 03/05/03
حضوری از 03/05/03
تا 03/08/02
39 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 11:00
23
82,000,000
ثبت نام
B1-1403-140
شناخت اسکناس و انواع ارزها
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/06
4 ساعت
شنبه
13:00 - 17:00
8
12,500,000
ثبت نام
B1-1403-210
روش های صحیح ظرفیت سنجی برقراری تعهدات (صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/06
8 ساعت
شنبه
07:00 - 15:00
22
29,500,000
ثبت نام
B1-1403-141
فناوری بلاک چین برای مدیران
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/08
12 ساعت
شنبه دوشنبه
07:00 - 11:00
15
42,000,000
ثبت نام
B1-1403-126
اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/13
8 ساعت
شنبه
07:00 - 11:00
4
24,500,000
ثبت نام
B1-1403-206
پودمان تأمین مالی زنجیره ای
پودمان آمورشی تامین مالی زنجیره ای(پست بانک ایران)-کرمانشاه- گروه اول
مهلت ثبت نام : 03/05/06
آنلاین از 03/05/06
تا 03/05/14
24 ساعت
یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
13:00 - 17:00
23
رایگان
ثبت نام
B1-1403-211
کمیته های حسابرسی در بانک ها
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/27
16 ساعت
شنبه
08:00 - 12:00
25
47,500,000
ثبت نام
B1-1403-212
سوییفت مقدماتی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/07
حضوری از 03/05/07
تا 03/06/18
24 ساعت
یکشنبه
08:00 - 12:00
25
69,000,000
ثبت نام
B1-1403-213
ارزیابی وثایق و تضمینات بانکی ویژه کارشناسان اعتباری
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/08
حضوری از 03/05/08
تا 03/05/15
8 ساعت
دوشنبه
07:00 - 11:00
25
24,500,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۱ ردیف