برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-13
فناوری فین تک و بلاک چین
حضوری
حضوری از 02/02/09
تا 02/02/11
12 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
08:00 - 16:00
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
30,000,000
ثبت نام
B1-1402-12
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 160
آنلاین از 02/02/10
تا 02/02/11
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
19موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
47,000,000
ثبت نام
B1-1402-14
سوییفت-ضمانتنامه های ارزی و اعتبار اسنادی ضمانتی
حضوری
حضوری از 02/02/10
تا 02/02/24
12 ساعت
یکشنبه -
08:30 - 12:30
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
24,000,000
ثبت نام
B1-1402-15
آشنایی با پرداخت الکترونیک
حضوری
حضوری از 02/02/11
تا 02/02/18
12 ساعت
دوشنبه -
08:00 - 14:00
29موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
37,000,000
ثبت نام
B1-1402-16
آشنایی با مجموعه مقررات ارزی
حضوری
حضوری از 02/02/11
تا 02/02/25
12 ساعت
دوشنبه -
14:00 - 18:00
29موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
24,000,000
ثبت نام
B1-1402-17
بانکداری اختصاصی
حضوری
حضوری از 02/02/12
تا 02/02/12
8 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 16:00
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
21,000,000
ثبت نام
B1-1402-19
کارگاه گزارش نویسی حرفه ای در بانک
حضوری
حضوری از 02/02/12
تا 02/02/19
12 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 14:00
28موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
37,000,000
ثبت نام
B1-1402-18
هوش تجاری و POWER BI
آنلاین
آنلاین از 02/02/12
تا 02/02/20
12 ساعت
سه شنبه -چهارشنبه -
08:30 - 11:30
26موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
18,000,000
ثبت نام
B1-1402-20
تبیین دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ( ریالی )
حضوری
حضوری از 02/02/16
تا 02/02/18
8 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
14:30 - 18:30
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
15,000,000
ثبت نام
B1-1402-21
آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن
حضوری
حضوری از 02/02/25
تا 02/02/25
8 ساعت
دوشنبه -
08:00 - 16:00
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
23,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۰ ردیف