برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-763
راهکارهای مناسب افزایش مهارت تصمیم گیری اعتباری
(حضوری)
حضوری از 01/09/15
تا 01/09/15
8 ساعت
سه شنبه -
08:30 - 16:30
تکمیل ظرفیتموسسه عالی آموزش بانکداری ایران
13,000,000
B1-1401-766
بلاکچین و کاربردهای آن
(حضوری)
حضوری از 01/09/19
تا 01/09/21
16 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
26موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
23,000,000
ثبت نام
B1-1401-767
آشنایی با دعاوی چک ( براساس اصلاحات جدید قانون چک)
( آنلاین)
آنلاین از 01/09/21
تا 01/09/28
6 ساعت
دوشنبه -
09:00 - 12:00
19موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
6,500,000
ثبت نام
B1-1401-825
تضاد منافع در تخصیص منابع
پنجاه و هشتمین مباحثه علمی
آنلاین از 01/09/22
تا 01/09/22
4 ساعت
سه شنبه -
08:30 - 12:30
12موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
4,900,000
ثبت نام
B1-1401-769
تاب‌ آوری مالی در بانک‌ ها
(حضوری)
حضوری از 01/09/23
تا 01/09/23
8 ساعت
چهارشنبه -
08:30 - 16:30
8موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
13,000,000
ثبت نام
B1-1401-768
نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد جدید
(حضوری)
حضوری از 01/09/26
تا 01/09/26
8 ساعت
.شنبه -
08:30 - 16:30
23موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
11,000,000
ثبت نام
B1-1401-785
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 155
آنلاین از 01/09/27
تا 01/09/28
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
تکمیل ظرفیتموسسه عالی آموزش بانکداری ایران
22,000,000
B1-1401-651
بانکداری عمومی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری
گواهینامه آموزشی
آنلاین از 01/10/03
تا 01/12/02
140 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
14:00 - 18:00
28موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
50,000,000
ثبت نام
B1-1401-786
بانکداری مرکزی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/10
تا 01/10/12
6 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
08:00 - 11:00
28موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
6,500,000
ثبت نام
B1-1401-787
مهارت‌ های اثربخش به منظور تدریس دوره‌ های آموزش مجازی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/11
تا 01/10/11
4 ساعت
یکشنبه -
08:30 - 12:30
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
5,800,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۶ ردیف