برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-13
فناوری فین تک و بلاک چین
حضوری
حضوری از 02/02/09
تا 02/02/11
12 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
08:00 - 16:00
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
30,000,000
ثبت نام
B1-1402-15
آشنایی با پرداخت الکترونیک
حضوری
حضوری از 02/02/11
تا 02/02/18
12 ساعت
دوشنبه -
08:00 - 14:00
29موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
37,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف