برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-254
بانکداری فیجیتال: جهشی فراتر از دیجیتالی شدن
8 ساعت
از 01/03/18
تا 01/03/25
قابل پرداخت : 7,500,000
6موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف