برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-471
نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک
حضوری
حضوری از 02/07/19
تا 02/08/17
20 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 12:00
18
42,000,000
ثبت نام
۱ ردیف