برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-766
بلاکچین و کاربردهای آن
(حضوری)
حضوری از 01/09/19
تا 01/09/21
16 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
26موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
23,000,000
ثبت نام
۱ ردیف