برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-794
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و نقش مکمل بازار پولی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/13
تا 01/10/27
12 ساعت
سه شنبه -
08:30 - 12:30
28موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
11,000,000
ثبت نام
۱ ردیف