برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-767
آشنایی با دعاوی چک ( براساس اصلاحات جدید قانون چک)
( آنلاین)
آنلاین از 01/09/21
تا 01/09/28
6 ساعت
دوشنبه -
09:00 - 12:00
19موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
6,500,000
ثبت نام
B1-1401-790
حقوق بانکی
(حضوری)
حضوری از 01/10/11
تا 01/11/16
24 ساعت
یکشنبه -
12:00 - 16:00
22موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
23,000,000
ثبت نام
B1-1401-791
حقوق و مقررات بانکی ( پول، ارز و پرداخت)
(آنلاین)
حضوری از 01/10/12
تا 01/10/26
12 ساعت
دوشنبه -
08:30 - 12:30
23موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
11,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف