برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1400-122
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 133
16 ساعت
از 00/09/21
تا 00/09/23
قابل پرداخت : 11,000,000
تکمیل ظرفیتموسسه عالی آموزش بانکداری ایران
B1-1400-131
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 134
16 ساعت
از 00/09/29
تا 00/09/30
قابل پرداخت : 11,000,000
تکمیل ظرفیتموسسه عالی آموزش بانکداری ایران
B1-1400-132
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 135
16 ساعت
از 00/10/05
تا 00/10/06
قابل پرداخت : 11,000,000
1موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1400-153
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 136
16 ساعت
از 00/10/12
تا 00/10/13
قابل پرداخت : 11,000,000
23موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف