برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-12
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 160
آنلاین از 02/02/10
تا 02/02/11
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
19موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
47,000,000
ثبت نام
۱ ردیف