برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-455
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 166
حضوری از 02/07/16
تا 02/07/17
16 ساعت
یکشنبه دوشنبه
08:00 - 16:00
تکمیل ظرفیت
47,000,000
۱ ردیف