برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
مهارت های انجام عملیات صرافی
دوره 152
B1-1401-675
آنلاین از 01/07/24
تا 01/07/25
16 ساعت
یکشنبه -دوشنبه -
08:30 - 16:30
10موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
15,000,000
ثبت نام
۱ ردیف