برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-788
تطبیق در مؤسسات مالی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/11
تا 01/11/02
8 ساعت
یکشنبه -
18:00 - 20:00
22موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
9,000,000
ثبت نام
۱ ردیف