برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-468
تطبیق در مؤسسات مالی
آنلاین
آنلاین از 02/07/17
تا 02/08/08
8 ساعت
دوشنبه
18:00 - 20:00
9
22,000,000
ثبت نام
B1-1402-482
تربیت مدرس مبارزه با پولشویی
گواهینامه گروه دوم (حضوری)
حضوری از 02/07/22
تا 02/07/27
48 ساعت
تمام روز های هفته (به جز جمعه)
07:30 - 16:30
تکمیل ظرفیت
108,000,000
۲ ردیف