برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-8
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(سطح متوسطه)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/02/05
حضوری از 03/02/05
تا 03/02/05
4 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 12:00
5
12,500,000
ثبت نام
۱ ردیف