برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-242
بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی (1)
8 ساعت
از 01/04/01
تا 01/04/08
قابل پرداخت : 7,500,000
9موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف