برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-219
مدیریت شکایات مشتریان ویژه کارکنان شعب
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/16
حضوری از 03/05/16
تا 03/05/16
8 ساعت
سه شنبه
07:00 - 15:00
25
29,500,000
ثبت نام
۱ ردیف