برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-792
روش‌‌ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی ( ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/12
تا 01/11/10
20 ساعت
دوشنبه -
08:30 - 12:30
21موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
15,000,000
ثبت نام
۱ ردیف