برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-20
تبیین دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ( ریالی )
حضوری
حضوری از 02/02/16
تا 02/02/18
8 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
14:30 - 18:30
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
15,000,000
ثبت نام
۱ ردیف