برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-260
روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی ( ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)
20 ساعت
از 01/03/23
تا 01/04/30
قابل پرداخت : 12,500,000
2موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-261
حسابداری ارزی
32 ساعت
از 01/03/24
تا 01/05/11
قابل پرداخت : 17,000,000
5موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف