برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-212
سوییفت مقدماتی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/07
حضوری از 03/05/07
تا 03/06/18
24 ساعت
یکشنبه
08:00 - 12:00
25
69,000,000
ثبت نام
B1-1403-214
سوییفت ویژه صرافان
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/09
حضوری از 03/05/09
تا 03/05/30
16 ساعت
سه شنبه
08:00 - 12:00
24
47,500,000
ثبت نام
B1-1403-221
آشنایی با مجموعه مقررات ارزی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/17
حضوری از 03/05/17
تا 03/05/31
12 ساعت
چهارشنبه
07:00 - 11:00
18
36,500,000
ثبت نام
۳ ردیف