برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-464
آشنایی با بروات وصولی
حضوری
حضوری از 02/07/10
تا 02/07/24
12 ساعت
دوشنبه
08:00 - 12:00
18
30,000,000
ثبت نام
B1-1402-466
سوییفت مقدماتی
حضوری
حضوری از 02/07/10
تا 02/08/08
24 ساعت
دوشنبه
08:00 - 12:00
14
48,000,000
ثبت نام
۲ ردیف