برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-789
مدیریت ذخایر ارزی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/11
تا 01/11/16
24 ساعت
یکشنبه -
08:30 - 12:30
25موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
17,000,000
ثبت نام
B1-1401-799
اعتبارات اسنادی و مقررات UCP600
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/19
تا 01/11/12
24 ساعت
دوشنبه -چهارشنبه -
15:00 - 18:00
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
17,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف