برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-14
سوییفت-ضمانتنامه های ارزی و اعتبار اسنادی ضمانتی
حضوری
حضوری از 02/02/10
تا 02/02/24
12 ساعت
یکشنبه -
08:30 - 12:30
30موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
24,000,000
ثبت نام
B1-1402-16
آشنایی با مجموعه مقررات ارزی
حضوری
حضوری از 02/02/11
تا 02/02/25
12 ساعت
دوشنبه -
14:00 - 18:00
29موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
24,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف