برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-517
پودمان آموزشی مهارت های ارتباطی
پودمان آموزشی مهارت های ارتباطی (پست بانک ایران)-گروه اول روءسا و معاونین
حضوری از 02/07/15
تا 02/07/17
24 ساعت
شنبه یکشنبه دوشنبه
07:30 - 16:30
30
رایگان
ثبت نام
B1-1402-469
مدیریت استرس
حضوری
حضوری از 02/07/18
تا 02/07/18
8 ساعت
سه شنبه
08:00 - 16:00
20
27,000,000
ثبت نام
B1-1402-470
مدیریت تجربه مشتریان بانکی
حضوری
حضوری از 02/07/18
تا 02/08/16
20 ساعت
سه شنبه
08:00 - 12:00
8
42,000,000
ثبت نام
B1-1402-474
ارزش طول عمر مشتری (CLV)
حضوری
حضوری از 02/07/26
تا 02/07/26
8 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 16:00
3
27,000,000
ثبت نام
۴ ردیف