برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-786
بانکداری مرکزی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/10
تا 01/10/12
6 ساعت
.شنبه -دوشنبه -
08:00 - 11:00
28موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
6,500,000
ثبت نام
B1-1401-787
مهارت‌ های اثربخش به منظور تدریس دوره‌ های آموزش مجازی
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/11
تا 01/10/11
4 ساعت
یکشنبه -
08:30 - 12:30
20موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
5,800,000
ثبت نام
B1-1401-796
روش‌ های نمونه‌ گیری برای ناظران، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی بانک
(حضوری)
حضوری از 01/10/17
تا 01/10/17
4 ساعت
.شنبه -
08:30 - 12:30
24موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
6,500,000
ثبت نام
B1-1401-797
اصول سرپرستی و رهبری در شعب
(آنلاین)
حضوری از 01/10/17
تا 01/10/24
6 ساعت
.شنبه -
09:00 - 12:00
27موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
6,500,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف