برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-128
بانکداری به زبان انگلیسی 1
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/09
حضوری از 03/04/09
تا 03/05/16
30 ساعت
شنبه سه شنبه
07:00 - 10:00
20
90,000,000
ثبت نام
B1-1403-139
کنترل کیفیت داده های بانکی
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/13
حضوری از 03/04/13
تا 03/04/20
8 ساعت
چهارشنبه
08:00 - 12:00
19
24,500,000
ثبت نام
B1-1403-143
اصول و فنون مذاکره موفق
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/04/18
حضوری از 03/04/18
تا 03/04/18
8 ساعت
دوشنبه
07:00 - 15:00
20
29,500,000
ثبت نام
۳ ردیف