برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1402-19
کارگاه گزارش نویسی حرفه ای در بانک
حضوری
حضوری از 02/02/12
تا 02/02/19
12 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 14:00
28موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
37,000,000
ثبت نام
B1-1402-18
هوش تجاری و POWER BI
آنلاین
آنلاین از 02/02/12
تا 02/02/20
12 ساعت
سه شنبه -چهارشنبه -
08:30 - 11:30
26موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
18,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف