برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-1401-251
ریسک های پیدا و پنهان صدور انواع ضمانت نامه
6 ساعت
از 01/03/08
تا 01/03/10
قابل پرداخت : 6,300,000
14موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-253
تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
34 ساعت
از 01/03/16
تا 01/03/30
قابل پرداخت : 17,500,000
26موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-1401-257
نحوه ی اجابت درخواست غیرمتعارف مشتریان برای تأمین سرمایه در گردش
4 ساعت
از 01/03/24
تا 01/03/24
قابل پرداخت : 4,900,000
29موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف