برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-1401-825
تضاد منافع در تخصیص منابع
پنجاه و هشتمین مباحثه علمی
آنلاین از 01/09/22
تا 01/09/22
4 ساعت
سه شنبه -
08:30 - 12:30
12موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
4,900,000
ثبت نام
B1-1401-768
نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد جدید
(حضوری)
حضوری از 01/09/26
تا 01/09/26
8 ساعت
.شنبه -
08:30 - 16:30
23موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
11,000,000
ثبت نام
B1-1401-793
موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور
(حضوری)
حضوری از 01/10/13
تا 01/10/13
8 ساعت
سه شنبه -
08:30 - 16:30
14موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
12,000,000
ثبت نام
B1-1401-795
تحلیلگری اعتباری جامع
(آنلاین)
آنلاین از 01/10/14
تا 01/12/10
36 ساعت
چهارشنبه -
08:30 - 12:30
27موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
24,000,000
ثبت نام
B1-1401-800
تصمیم‌ گیری خردمندانه اعتباری
(حضوری)
حضوری از 01/10/20
تا 01/10/20
8 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 16:00
27موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
13,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف