برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1403-210
روش های صحیح ظرفیت سنجی برقراری تعهدات (صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/06
8 ساعت
شنبه
07:00 - 15:00
22
29,500,000
ثبت نام
B1-1403-126
اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/06
حضوری از 03/05/06
تا 03/05/13
8 ساعت
شنبه
07:00 - 11:00
4
24,500,000
ثبت نام
B1-1403-213
ارزیابی وثایق و تضمینات بانکی ویژه کارشناسان اعتباری
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/08
حضوری از 03/05/08
تا 03/05/15
8 ساعت
دوشنبه
07:00 - 11:00
25
24,500,000
ثبت نام
B1-1403-225
اصول و فنون مذاکره با رویکرد وصول مطالبات بانک ها(مقدماتی)
حضوری
مهلت ثبت نام : 03/05/23
حضوری از 03/05/23
تا 03/05/23
8 ساعت
سه شنبه
07:00 - 15:00
25
29,500,000
ثبت نام
۴ ردیف